Vele werelden

Wij maken even een zijstap. De wereld waarin u leeft is de wereld waar geestelijke substantie is gematerialiseerd. Het is de wereld van de verharding . Die verharding kan ontstaan doordat geestelijke trilling zich verlaagt, net zolang tot deze zichtbaar wordt en uiteindelijk een vaste vorm krijgt. Uzelf en de wereld om u heen kent dus een bepaalde trilling en frequenties.

Wij praten hier over een proces dat gaat van geestelijk zijn, naar vaste stoffelijke vorm. Dat is op zichzelf nog voor te stellen. Maar wat nu, als dit proces van geestelijk zijn naar de stof ergens onderweg even wordt stop gezet bij een bepaalde trilling. We zullen dan een wereld ervaren die niet meer zoals oorspronkelijk geestelijk is, maar ook nog niet stoffelijk. Als stoffelijk mens is zo’n wereld niet te ervaren omdat zij niet voldoende vast is van vorm, maar ook niet meer direct geestelijk te ervaren omdat de trilling is verlaagd. Zo’n tussenwereld (zo zullen we het even noemen) zou dan net zo concreet bestaan als de geestelijke wereld en net zo concreet als uw huidige stoffelijke aardse wereld.

Welnu: tussen de oorspronkelijke geestelijke wereld en deze aardse wereld bestaan vele werelden, ieder met zijn eigen trilling. Het zijn werelden die door hun verschillende trilling en ervaringswereld, allen op dezelfde plaats hun bestaan kennen. Hoe lager de trilling, hoe vaster de stof. Des te vager, des te beperkter het bewustzijn. Wanneer we ons richten vanuit de lagere trilling van de vaste stof naar de hogere trillingen dan zullen de meeste mensen niets ervaren. Het lijkt als een afgesloten, een omgrensd gebied.

Wanneer we kunnen leven vanuit een gebied van een hogere trilling dan worden we steeds minder beperkt, het bewustzijn neemt toe, er is een uitgebreider zicht op de werelden van een lagere trilling. Met andere woorden vanuit de wereld van de aardse stof bezien lijken de werelden van een hogere trilling gesloten, dus alsof zij niet bestaan. Echter vanuit die hogere trillingen is de wereld van de aardse stof een open wereld. Dat maakt ook dat door de wezens die in die hogere trillingen leven, actiever kan worden deelgenomen aan het leven hier in het aardse, dan dat dit voor u andersom het geval kan zijn.

Daarom is het een waarheid, dat u op aarde vanuit de geest wordt gesteund, wordt ondersteund, wordt geïnspireerd en geleid. Want deze geestelijke wezens, die zich op een bepaald trillingsniveau bevinden, je zou ook kunnen zeggen; die zich in een bepaalde hemel bevinden, hebben een groter bewustzijn, in zekere zin meer overzicht, een ruimere belevingswereld.

Welnu; wanneer u dit in ogenschouw neemt kunt u zeggen dat de stoffelijke aardse wereld feitelijk een droomwereld is. Het is niet “de wereld”, zeker niet de enige bestaande wereld. Het is zelfs de meest beperkte, de meest vage wereld. Wij zeggen droomwereld, want op het moment dat u komt te overlijden, wordt u a.h.w. wakker, ontwaakt u, om een op u afgestemde geestelijke wereld binnen te gaan. Een wereld die een ruimere werkelijkheid bevat dan uw huidige belevingswereld; terwijl minstens beide werelden behoren tot wie u in wezen bent. De reden voor het feit dat u zich dit in zijn volheid niet kunt herinneren, nog niet kunt herinneren, heeft dus te maken met het feit dat u de volheid van uw lessen niet zou ervaren, wanneer u de ware werkelijkheid omtrent uw zijn, bij uw eerste geboorte, reeds zou kennen.